Cách nạp thẻ  Rixty thay thế thẻ Ultimate Game Card tại các Paygate PayByCash, Ultimate Pay, Ultimate Game Card
Do thẻ UGC chuẩn bị đóng cửa nên chúng ta chịu khó dùng thẻ Rixty thay thế.  Vác bạn lưu ý cách nạp này tại một số game thì MOL có thu thêm fee nạp tiền, các bạn cần check trước khi nạp để tính mua đủ số tiền mình cần.

Các bạn xem hướng dẫn ở video dưới đây, chỉnh lên HD xem cho nét.